Long Boat racing

มรดกทางสายน้ำ

วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับสายน้ำมาแต่อดีต ตั้งแต่การปลูกเรือนใกล้แม่น้ำเพื่อการใช้สอยประจำวั น การเพาะปลูก รวมถึงการสัญจรและค้าขาย โดยใช้เรือเป็นพาหนะจึงก่อเกิดขนบธรรมเนียมหลากหลายต ามสายน้ำในแผ่นดินนี้

ช่วงเทศกาลทอดกฐินอันเป็นฤดูน้ำหลากหลังร่วมแรงร่วมใ จกับงานศาสนกิจแล้ว ก็จะมีการเล่นเรือเพลง และลงท้ายด้วยการแข่งเรือที่สนุกสนานในการแข่งเรือพา ยก็คือเรือยาวเพราะต้องอาศัยคนจำนวนมากในการพาย และต้องมีความสามัคคีในการพายจ้ำให้พร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เรือสู่เส้นชัยเร็วที่สุด

ทุกวันนี้ประเพณีการแข่งเรือยาวมีอยู่เกือบทุกภาคของ ประเทศไทย และมีการพัฒนารูปแบบจากสภาพแข่งขันภายในหมู่บ้านหรือ ตำบลเดียวกัน ก็แปรเป็นสนามการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะที่จังหวัดพิจิตร เมื่อถึงงานเทศกาลหลวงพ่อเพชร จะมีงานแข่งเรือประเพณีประจำปีในน่านน้ำบริเวณท่าเรื อวัดท่าหลวง ภายในงานจะมี กิจกรรมการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพ ระเจ้าอยู่หัว การแข่งเรือนานาชาติ การประกวดเรือสวยงาม การประกวดกองเชียร์เรือ การละเล่นพื้นเมือง

เสียงโฆษกดังก้องทั่วท้องน้ำ เสียงกลองบอกจังหวะผสมเสียงเฮของเหล่านักพายเป็นภาพก ารแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจชวนให้ผู้คนเวียนแวะเข้าไ ปสัมผัสด้วยตาและหูของตนเอง แต่ก็ไม่ควรมองข้ามเหล่ากองเชียร์ที่ประดับประดาสีสั นให้กับสนามแข่งขันอย่างมีชีวิตชีวาและทันทีที่เสียง โฆษกประกาศผลการแข่งขันสิ้นสุดลง เสียงโห่ร้องไชโยจากผู้ชนะและบรรดากองเชียร์จะดังกึก ก้องแม่น้ำอีกครั้ง ภาพนี้จึงพิมพ์ประทับอยู่ในใจของผู้คนมานานวัน

นี่คือมรดกทางสายน้ำ ประเพณีอันเก่าแก่คู่เทศกาลกฐิน ความสนุกสนานรื่นเริง พละกำลังและความสามัคคีของคนในหมู่บ้านท้องน้ำเดียวก ัน กับการสังสรรค์ผู้คนต่างถิ่นปีละครั้ง กลายมาเป็นประเพณีที่ดีงามของหลายจังหวัดที่ได้ร่วมอ นุรักษ์ไว้อย่างเต็มใจ
Long Boat Racing
Waterway Heritage

Water and the lives of the Thai people have always been inextricably related. Throughout history, Thai people have built their homes and communities along rivers and canals, reflecting their dependence on waterways for cultivation, communications and trade. Boats have been used as a major vehicle, leading to the birth of diverse traditions associated with waterways.

During the high-tide season when the Tot Kathin merit making is held, Thai villagers enjoy playing “Phleng Rua”, or boat song, and gather for this song game comprising an exchange of impromptu verses sung in a courting dialogue.
Boat racing is another exciting spectacle which takes place during the high-tide season in September and October Long boat races are very popular and they require the participation of large numbers of crew to help in rowing at a rapid pace to reach the finish line.

Long boat racing takes place in almost all parts of Thailand. It has developed from a small-scale race at villager or sub-district level to a large scale one. It is in Phichit Province in the North that the vitality and carnival atmosphere of the races is best seen. The Phichit boat race is held annually around the Wat Tha Luang pier, with the winner’s cup donated by His Majesty The King. The event features international boat races, a contest of beautiful boats, a contest of cheer teams, and folk performances.

The long boat races are described excitedly through loudspeakers. The sounds of drums and crew members are heard all over the waterway. It is an exciting event for visitors and locals alike. Not to be ignored are the colorful cheer teams who add liveliness to the races. As soon as the emcee announces the end of the race, a great roar of cheering goes up from the winners and the spectators. This impressive picture leaves a lasting memory on the visitors.

Boat racing is a waterway heritage passed on from the old days. It boosts the unity of the people sharing the same waterway and brings together people from different localities for then annual cultural event. Boat racing is held in many provinces which are eager to conserve the tradition for younger generations

 

โฆษณา